महाराष्ट्राचे

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री

महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ

मा. श्री उदय सामंत

महाराष्ट्र विधानपरिषद उपनेते

मा. श्री चंद्रकांत पाटील

उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग

मा. श्री गुलाबराव पाटील

पाणीपुरवठा व स्वच्छता

मा.श्री सुधीर मुनगंटीवार

वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय

मा.श्री रविंद्र चव्हाण

सार्वजनिक बांधकाम

मा.श्री विजयकुमार गावित

सार्वजनिक बांधकाम

मा.श्री गिरीष महाजन

वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण

मा.श्री दादा भुसे

बंदरे व खनिकर्म

मा.श्री संजय राठोड

अन्न व औषध प्रशासन

मा.श्री संदीपान भुमरे

रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन

मा.श्री तानाजी सावंत

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण

मा.श्री दीपक केसरकर

शालेय शिक्षण व मराठी भाषा

मा.श्री अतुल सावे

सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण

मा.श्री शंभूराज देसाई

राज्य उत्पादन शुल्क

मा.श्री मंगलप्रभात लोढा

महिला व बालविकास